pakizeh plastic

026-36324447
026-36324447

پاکت های فودگرید پلی اتیلن

پاکت های فودگرید پلی اتیلن مورد مصرف مواد غذایی بوده که دارای ماندگاری بالا و فاقد نانو  می باشد.